القاء بار الكتريكي چگونه است؟

 ايجاد بار در رساناها بدون تماس به يكديگر، القاء بار ناميده مي شود.

  توليد الكتريسيته ساكن به طريقه القاء چگونه است؟

 مطابق شكل روبرو، ميله باردار( S ) را به كره فلزي با پايه عايق نزديك مي كنيم. دراثر نيروي الكتريكي بارهاي مثبت و منفي آن از هم جدا مي شوند.سپس با تماس كره به زمين توسط انگشت، بارهاي منفي آن را تخليه مي كنيم. بعد تماس كره با زمين را قطع كرده و ميله ( S )  را از آن دور مي نماييم. در كره بار خالص مثبت باقي مي ماند. (در صورتي كه بار ميله مثبت باشد، بار ايجاد شده در كره منفي خواهد بود).

  یک صفحه ی فلزی دارای بار منفی را که روی یک عایق مانند چوب قرار گرفته است در نظر بگیرید. حال یک صفحه ی فلزی دیگر با دسته ی عایق را که از دسته ی عایق آن گرفته ایم به صفحه نزدیک می کنیم. در اثر القای بار الکتریکی بارهای منفی در صفحه ی بالایی به شمت بالا حرکت کرده و بارهای مثبت به طرف پایین و نزدیک صفحه ی پایینی جذب می شوند. حال انگشت خود را روی صفحه بالایی قرار دهید بارهای الکتریکی منفی بوسیله ی انگشت به زمین منتقل می شوند. حال انگشت را برداشته و صفحه بالایی را دور می کنیم. صفحه ی بالایی دارای بار مثبت خواهد شد.

 باردار کردن غیر هم نام دو کره رسانا

 

دو کره ی فلزی با پایه ی عایق و یک جسم باردار با بار منفی را در نظر بگیرید. جسم باردار منفی را به یکی از کره ها نزدیک می کنیم. در اثر القای بار الکتریکی بارهای الکتریکی منفی (همنام) به کره ی دورتر منتقل می شوند و بارهای الکتریکی مثبت (غیر همنام) در کره ی نزدیک تر قرار می گیرند. حال کره ی دورتر را از کره ی نزدیک به بار الکتریکی منفی دور می کنیم . سپس جسم باردار منفی را نیز از کره ی نزدیک دور می کنیم. بارهای الکتریکی در کره ها پخش می شوند. کره ی نزدیک به بار الکتریکی منفی بار الکتریکی مثبت و کره ی دورتر به بار الکتریکی منفی بار الکتریکی مثبت بدست می آورد.

 

در صورتي كه بار q  را در درون يك پوسته كروي رسانا قرار دهيم در قسمت داخلي پوسته بار q- القا مي‌شود و به همان اندازه و با علامت مخالف بار به خارجي‌ترين سطح كره مي‌رود. اگر سطح پوسته را با سيمي به زمين متصل كنيم سطح خارجي بدون بار مي‌شود و فقط بار در سطح داخل پوسته رسانا باقي مي‌ماند.

+ نوشته شده توسط ilp در جمعه 1385/03/19 و ساعت 12:16 بعد از ظهر |